Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Brithyll

Clwb Clonc Cymraeg (Welsh Chat Club)

Mae'r clwb clonc wedi symud i'r ganolfan hamdden newydd, Abertyleri. Dyn ni'n cwrdd a'n gilydd bob nos Iau, 7-9yh. yn y bar.  Smile  Bydd croeso cynnes i bawb sy'n dysgu neu'n siarad Cymraeg yn rhugl.

Mae sawl ohohon ni'n cwrdd yn barod ac yn cael hwyl yn defnyddio'r iaith. Os ydych chi'n poeni am eich Cymrag o gwbl, dewch, peidiwch bod yn swil.

Cofiwch bod eich dosbarthiadau'n dod i ben cyn bo hir a bydd cyfle da i chi i ymarfer cyn dechrau nol ym mis Medi. Byddwch chi'n seren y dosbarth wedyn. Wink

The Welsh chat club has moved to the new leisure centre in Abertillery. We meet every Thursday night, 7-9pm, in the bar.  Smile There will be a warm welcome for everyone who is learning or speaks Welsh fluently.

Several of us meet already and have fun using the language. If you are worrying about your Welsh, come, don't be shy.

Rember that your classes are ending before long and this will be a good oportunity to practice before starting back in September. You'll be the star of the class then. Wink
glenn

Mae rhaid imi facio beth dwedodd Brithyll o'r blaen - mae'r Clwb Clonc hwn wedi bod yn wych yn bellach 'Nghymraeg i, oherwydd dan ni'n cael llawer o ymarfer pob wythnos, efo pobl o bob lefel (o ddysgwyr i siaradwyr rhugl), felly mae 'na rywbeth i bawb yma. Dewch ffrind(iau) a dysgu'r iaith Gymraeg efo'ch gilydd - eich iaith, eich hawl! Cool.

I have to back what Brithyll has said already - Clwb Clonc has been great in improving my Welsh, because we get a lot of practise every week, with people of all levels (from learners to fluent speakers), so there is something for everyone here. Bring a frind/some frinds and learn Welsh together - your language, your right! Cool

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum